خط إنتاج ماسيني

الفناجين وأطباقها

فناجين من الصيني عليها شعار مزيج ماسيني وأطباق من الصيني
.Miscela Masini يحمل طبق الفنجان شعار 
.تمثل دعوة الفنجان اللامركزية هي عنصر تصميمي راقي

Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno, accetti il servizio e gli stessi cookie. Per saperne di più e per la gestione di tali cookies, clicca qui.
Per nascondere questo messaggio clicca qui.