الكريمات الباردة

أكواب

مجموعة من 6 أكواب سعة 100 cc، المعدَّلة طبقًا للاحتياجات الشخصية، من الشكل الأمثل لتقديم الكريمات الباردة بالملعقة.

Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno, accetti il servizio e gli stessi cookie. Per saperne di più e per la gestione di tali cookies, clicca qui.
Per nascondere questo messaggio clicca qui.