الشايوالمشروبات الساخنة

شايجولدن الأحمر

خليط من أجود أنواع الشايالمختارة، لمشروب ساخن لونه قوي ومذاقه طيب ومميز: لاستراحة رائعة للذواقة

Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno, accetti il servizio e gli stessi cookie. Per saperne di più e per la gestione di tali cookies, clicca qui.
Per nascondere questo messaggio clicca qui.